Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen udgør det øverste ledelsesorgan i Thisted Forsikring A/S og har ansvaret for, at forsikringsselskabet ledes forsvarligt og i overensstemmelse med vedtægterne og den gældende lovgivning for finansielle virksomheder.

Ivan Christiansen

Formand

 

Peter Homann

Næstformand

 

Poul Erik Handberg

 

Henrik Dam Jespersen

 

Rasmus Kronborg

 

Anni Christensen

Medarbejdervalgte

 

Keld Holst

 

Ninna Jeppesen

 

Kim Vedel Østerby

Revisionsudvalg

Revisionsudvalgets arbejde er fastlagt i et af bestyrelsen fastlagt kommissorium. Udvalget består af tre medlemmer af bestyrelsen og ledes af en formand for revisionsudvalget.

Revisionsudvalgets formand Henrik Dam er det uafhængige og kvalificerede medlem med kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og revision. De øvrige medlemmer er Ivan Christiansen og Poul Erik Handberg.

Udvalgets opgaver er:

  • at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen
  • at overvåge om selskabets interne kontrolsystem og risikostyringssystemer fungerer effektivt
  • at overvåge den lovpligtige revision af årsregnskabet
  • at overvåge og kontrollere de eksterne revisorers uafhængighed
  • at overvåge selskabets risikopolitik, indsamling, registrering og behandling af såvel nye, som eksisterende risikoanliggender, herunder større for-sikringsrisici, hensættelser, selskabets solvensbehov og kapitalplanlægning.

Udvalget afholder minimum fire møder årligt.

Ring til os på 96 19 45 00