fbpx
Ansøg vores pulje på 250.000 kroner til glæde for frivillige ildsjæle i Danmarks Rygrad...

9. oktober 2018

Bekendtgørelse af valg til delegeretforsamlingen

Der afholdes valg til delegeret forsamlingen i Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a.

Berettiget til at opstille eller genopstille som kandidat er efter selskabets vedtægter ethvert medlem, der:

1. Har fast bopæl eller driver virksomhed i valgkredsen,
2. Ikke har anmeldt rekonstruktion, er under konkursbehandling, har indgivet begæring om gældssanering eller for hvem, der er indledt forhandlinger om tvangsakkord, og
3. Ikke er fyldt 70 år.
Det er videre en betingelse:
At vedkommende har anmeldt sit kandidatur til selskabet inden 3 uger fra bekendtgørelsen om valg har fundet sted og at kandidaturet anbefales af bestyrelsen eller mindst 10 stillere, der opfylder betingelserne for valgbarhed.
Delegerede, der søger genvalg i samme kreds kan dog genopstille uden at anmelde sit kandidatur. Derudover gælder de samme betingelser for opstilling som ved et nyt kandidatur.
Selskabets vedtægter kan hentes på vores hjemmeside www.thistedforsikring.dk
Bekendtgørelse af valg vil finde sted senere.
På bestyrelsens og selskabets vegne 
Bestyrelsesformand Jens J. Henriksen
Delegeret formand Poul Erik Handberg
Adm. Direktør Dennis R. Petersen