fbpx
orange gaffeltruck står i en hal

Rådgivning om batteridrevet udstyr

Her kan du læse om hvordan du bedst opbevarer og bruger de batteridrevne maskiner og udstyr, du har i din virksomhed.

Information om batteridrevne elektriske produkter

En stor del af de maskiner og produkter der er i brug i dag, er blevet lednings- og benzinfrie. De bruger i stedet batteri. Det er dog vigtigt at være opmærksom på anvendelsen og vedligeholdelsen af disse. Vi giver her på siden rådgivning i hvordan du bedst muligt sikrer ladeområdet omkring maskinerne.

Defekte og slidte batterier kan i værste tilfælde antænde og starte en brand der kan være svær at slukke igen. Brand kan føre til at batterierne udgiver giftige og farlige gasser. Det er derfor vigtigt at vedligeholde lader, batteri og omgivelserne omkring batteridrevet udstyr jævnligt.

Nedenfor kan du læse anbefalinger der i sidste ende kan være med til at forhindre skader og gælder alle genopladelige elektriske hjælpemidler.

Retningslinjer

Du finder her anbefalinger og vejledende retningslinjer til opsætning, vedligeholdelse og anvendelse af batteridrevne maskiner.

Autoriseret installatør

● Det er et krav at installation af sikringsgrupper, RCD'er (fejlstrømsafbrydere) og ladestik udføres af godkendt autoriseret elinstallatør.

● Opladning af batteri kan skabe større belastning på el-tavle end beregnet. Dette problem kan løses ved at installere en sikringsgruppe som er egnet til belastning i forbindelse med opladning.

Eksplosionsfarlig område (ATEX)

● Brug af elektriske maskiner i ATEX skal følge Arbejdstilsynets vejledninger, som du kan finde under relevante links her på siden.

● ATEX-området skal være tydeligt markeret og skiltet som eksplosionsfarligt område. Batteridrevet maskiner skal benyttes i afmærkede zoner.

● Produkter skal være tydeligt markeret med CE- og Ex-mærkat efterfulgt af materielgruppe og kategori.

● Parkering og opladning må ikke gøres i ATEX-området.

Supplerende brandsikring

● Overvågning af ladeområder med ABA, AVS og TV-overvågning.

● Elektriske trucks skal have en kulsyreslukker (CO2) af type DS/EN 3 på mindst 5 kg påmonteret.

● Transientbeskyttelse sikrer elektrisk udstyr og hovedtavle mod lyn og overspændingsskader.

Ladeområde - Areal til opladning

● Undersøg om der er brandbare materialer i bygningens konstruktioner eller overflader, og tag i øvrigt hensyn til brandbare materialer ved indretning af og anvendelse af ladeområder.

● Overflader ved ladeområde bør være mindstbeklædning klasse K1 10 B-s1,d0.

● Der skal være god ventilation i området, hvor opladning foregår.

● Anbring lader på et underlag af ubrændbart materialeklasse A2-s1,d1 og beskyttes mod påkørsel. Det er vigtigt at lader kan komme af med overskudsvarmen.

Ladeområde - Indretning og afstandskrav

● Friarealer bør markeres med markeringsstriber og ladeområder må ikke blokere flugtveje.

● Der bør placeres en kulsyreslukker (CO2) på 5 kg af godkendt type DS/EN 3 5-15 m og tydeligt skiltet om forbud mod rygning og brug af åben ild i ladeområdet.

● Ladeområdet skal have en afstand på 2 m til brandbart oplag og materiale.

● Afstanden til brandbart oplag eller materiale udenfor ladeområdet skal være mindst 4 m, hvis der er flere motorredskaber i
ladeområdet med en afstand til hinanden på mindre end 2 m.

Ladeområde - Udstyr til opladning

● Kabel til opladning skal være hel og ubeskadiget samt af passende kort længde, afpasset til et
minimum. Kabel til opladning skal desuden have den rette dimension.

● Der bør generelt ikke anvendes forlængerledninger i forbindelse med opladning, ligesom stikprop og stikkontakt skal passe sammen – uden modifikationer.

● Anvend kun materiel, der er beregnet til opladning.

Generelle spørgsmål og svar

Mere information og gode råd til hvordan din virksomhed bedst muligt undgår brand og skade.

Hvad er batteridrevne produkter og maskiner?

Når vi nævner batteridrevne produkter og maskiner menes produkter med indbygget akkumulator (genopladelig) uanset batteritype (lithium-ion, alkaliske, mv.).

Vejledningen omfatter produkter, der anvender åbne eller lukkede batterier, For eksempel:

● Arbejdsredskaber
● Håndværktøj
● Gulvvaskere
● Palleløftere
● Gaffeltrucks
● Lifte
● Haveredskaber
● Vandscootere
● El-biler
● El-cykler og el-løbehjul
● mm.
● Samt de tilhørende ladestationer til ovenstående.

Listen er blot et uddrag af eksempler på maskiner og produkter, hvor der findes mange flere der bliver anvendt dagligt i erhvervsvirksomheder.

Generelle informationer om elektriske maskiner og produkter

Det anbefales at I vælger CE-mærkede produkter, hvor de fra producentens side skal være mærket med fabrikantens navn, adresse og modelbetegnelse.

Der skal være installeret en fejlstrømsafbryder (RCD) i bygningens installation.

Hvordan sikrer jeg drift og optimal vedligeholdelse?

Det er en god ide at følge leverandørens anvisninger for drift og vedligehold, samt at lave en eventuelt serviceaftale med autoriseret virksomhed, der kan lave tilsyn og service.

Ledninger, kabler og installationer skal kontrolleres jævnligt for skader og udskiftes hvis nødvendigt. ligesom skilte og afmærkninger bør efterses og vedligeholdes.

Løbende kontrol

I skal løbende kontrollere at redskaber er rengjorte, og at der ikke er fejl og mangler.

I forlængelse af denne kontrol skal håndildslukkere være fastgjort, plomberet og uden synlige fejl og mangler og for øvrigt opfylde kravene i DBI vejledning 38, herunder krav om tilsyn og service. Du finder link til DBI vejledning 38 under punktet relevante links foroven.

RCD’er (fejlstrømsafbryder) skal ligeledes testes jævnligt.

Lader og batteridrevne produkter bør el-termograferes regelmæssigt.

Hvordan begrænser jeg skader?

Erhvervsvirksomheder kan begrænse skader ved at følge forebyggende retningslinjer og rådgivning.

Det anbefales at større motorredskaber, såsom trucks og lignende ikke parkeres i produktions- og lagerlokaler.

Ved begyndende røgudvikling af bemandet motorredskab, bør enheden straks køres uden for bygning i en afstand af mindst 10 meter fra brandbart oplag, da en brand i Li-Ion batterier ikke kan slukkes.

Førerløse motorredskaber

Derudover er vejledningen om førerløse motorredskaber, at når de skal passere en åbning i en sektionsadskillelse, ikke må kunne blokere branddøre, flugtveje eller beredskabets indsatsmulighed.

Ligesom de førerløse motorredsskaber ved alarm fra AVS- eller ABA-anlæg automatisk bør stoppe.

Gældende lovkrav om bygningsejerens ansvar

Det vil altid være bygningsejeren, der er ansvarlig for, at en bygning er brandsikker og at brandsikkerheden er opretholdt i hele bygningens levetid.

Det fremgår af BR18, kap. 5, § 105, at installationer og andre tiltag, som kan medføre en særlig risiko for, at en brand opstår, herunder eltavler, ladestationer, fyringsanlæg, aftrækssystemer og tilsvarende, skal placeres og udføres i bygningen, så risikoen for, at en brand opstår og spreder sig, minimeres.

I præaccepterede løsninger for Industri og Lagerbygninger (ILK) gælder at: Opladning af trucks skal foregå udenfor bygningsafsnit i ILK 4 med brandsektioner, der er større end 2.000 m2, og bygningsafsnit i ILK 5 med brandsektioner, der er større end 600 m2. Hvor det kan sandsynliggøres, at en brand, i en truck, ikke kan sprede sig til oplaget, kan opladning imidlertid tillades i bygningsafsnittet. Eksempelvis kan det tillades at have én ladestation i en brandsektion, såfremt der udlægges et friareal på mindst 3 m rundt om ladestationen, og der ikke vil være oplag over ladestationen og friarealet. Alternativt kan der foretages brandmæssig opdeling omkring ladestationen.

Elektriske installationer skal til enhver tid overholde den gældende lovgivning på området. Det betyder i praksis blandt andet, at der skal udføres løbende eftersyn og vedligehold af installationerne. Det er altid bygningsejers ansvar, at der ikke er risiko for fejl og skader på bygningen og dens installationer.

Det anbefales at anvende en certificeret brandrådgiver ved indretning af ladeområder i store brandsektioner eller ladeområder til mange maskiner, så det sikres at lovkrav er opfyldt, og brandsikkerhedsniveauet er tilfredsstillende.

Bliv ringet op
Skriv til os